საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები


შპს „მეამას“ (შემდგომში „მეამა“)საგარანტიო წესები შედგენილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, კერძოდ, „მომხმარებელთა უფლებების შესახებ“ კანონის შესაბამისად.

მეამას ტექნიკის შეძენიდან 2 (ორი) წლის მანძილზე მოქმედებს საგარანტიო პირობები, რომლის მიხედვით მეამა გასწევს ნივთის შეკეთებისთვის საჭირო ყველა ხარჯს, საგარანტიო ბარათში მითითებული პირობებით.

ნივთის შეძენიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში მეამას საინფორმაციო ცენტრში (ტელ: 0 32 2 800 808; e-mail: info@meama.ge) ნაკლის დაფიქსირების შემთხვევაში, მეამა უზრუნველყოფს ნივთის ჩანაცვლებას, თუ ადგილზე დიაგნოსტიკის შედეგად ხარვეზის აღმოფხვრა ვერ ხერხდება.

ნივთის შეძენიდან 14 კალენდარული დღის შემდეგ მეამას საინფორმაციო ცენტრში (ტელ: 0 32 2 800 808; e-mail: info@meama.ge ) ნაკლის დაფიქსირების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დატოვოს ნივთი მეამას ნებისმიერ სივრცეში დიაგნოსტიკისთვის ან ადგილზე გამოიძახოს მეამას წარმომადგენელი. ადგილზე გამოძახების სერვისი წარმოადგენს ფასიან მომსახურებას. თუ ადგილზე დიაგნოსტიკის შედეგად ნივთის ხარვეზი არ აღმოიფხვრა, მეამას წარმომადგენელი მომხმარებელს დროებით სარგებლობაში უტოვებს აპარატს, მომხმარებლის ნივთის სერვის-ცენტრში დიაგნოსტიკის დასრულებამდე.

საგარანტიო მომსახურების გაწევას ახორციელებს მეამას სერვის-ცენტრი თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში - საგარანტიო პირობების შესაბამისად.

მეამას სერვის-ცენტრში აპარატის შეკეთების ვადა არის 21 კალენდარული დღე. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში ზიანი ვერ აღმოიფხვრა, კომპანია უზრუნველყოფს ნივთის ჩანაცვლებას.

საგარანტიო მომსახურება არ გაიწევა შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ გასულია საგარანტიო ვადა;
 • მწარმოებლის საგარანტიო ბარათი არ არის წარმოდგენილი;
 • საგარანტიო ბარათში მითითებული მონაცემები წაშლილი ან შეცვლილია;
 • საგარანტიო ბარათში ან მოწყობილობაზე არ იკითხება/ამძვრალია სერიული ნომერი;
 • მოწყობილობას აქვს ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;
 • დარღვეულია მწარმოებლის ექსპლუატაციისა და მოხმარების წესები;
 • მოწყობილობის დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით, მოწყობილობის დეტალების კოროზიით ან დანესტიანებით;
 • მოწყობილობის დაზიანება გამოწვეულია არაკვალიფიციური შეკეთების სამუშაოების შედეგად;
 • გარანტია არ ვრცელდება სადენებსა და აქსესუარებზე.


ნივთის დისტანციურად (ვებ-გვერდი ან საინფორმაციო ცენტრი) შეძენის შემთხვევაში ვრცელდება შემდეგი დაბრუნების პირობები:

მომხმარებელს უფლება აქვს ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე უკან დააბრუნოს შეძენილი ნივთი, მისი მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, წინასწარი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

წერილობითი შეტყობინება გულისხმობს მეამას ელ. ფოსტის მისამართზე - info@meama.ge შემდეგი სახის ინფორმაციის მიწოდებას:

 1. დაბრუნების მოთხოვნა;
 2. შეკვეთის თარიღი;
 3. შეკვეთის მიღების თარიღი;
 4. მომხმარებლის სახელი;
 5. მომხმარებლის მისამართი;

მეამა საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოფს დაბრუნებას დაქვემდებარებული ნივთის ტრანსპორტირებას. 


მეამას სივრცეში შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში თუ ნივთი წარმოდგენილი იქნება გამოუყენებელ მდგომარეობაში.

დაბრუნებას ექვემდებარება ნივთი, რომელსაც არ აღენიშნება ვიზუალური დაზიანება და თან ახლავს სრული დაუზიანებელი კომპლექტი - შესაფუთი ყუთი, აქსესუარები, ინსტრუქცია და საგარანტიო ბარათი.

მომხმარებელი თანხას მიიღებს გადახდილი ფასის იდენტური ოდენობით ნივთის დაბრუნებიდან ან/და დაბრუნების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა.

ნაკრების შეძენის შემთხვევაში, დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ ტექნიკა. ფასი დაანგარიშდება შესაბამისი ნაკრებით გათვალისწინებული ფასდაკლებით და მომხმარებელს დაუბრუნდება ტექნიკაში გადახდილი ფასდაკლებული ფასი.

კომპანია იტოვებს უფლებას არ დააბრუნოს გადახდილი თანხა, მანამ სანამ, მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონელს ან/და საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს თუ საქონლის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახუხრების საშუალებით.

თანხის დაბრუნება ხდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე წერილობით თანხმობას განაცხადებს და მას დამატებითი ხარჯი არ წარმოეშობა.